Vòi sen lạnh cao cấp

VÒI SEN LẠNH LK-2101
VÒI SEN LẠNH LK-2102
VÒI SEN LẠNH LK-2103
VÒI SEN LẠNH LK-211
VÒI SEN LẠNH LK-212
VÒI SEN LẠNH LK-213
VÒI SEN LẠNH LK-214
VÒI SEN LẠNH LK-215